උතුම් තෑග්ග | Great Gift | මරු ත්‍රිබල | Maru thribala

Share
Maru Thribala | මරු ත්‍රිබල
Published at : 14 Dec 2021
390 views
118

උතුම් තෑග්ග | Great Gift | මරු ත්‍රිබල | Maru thribala

Writer and director :- Dammika Siyasooriya
cast :- Dammika siyasooriya
Asith ashen
Ravindra rerera


මෙි වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න ඔයාලත් මරු ත්‍රිබල යූටියුබ් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න

subscribe us and keep in touch with us. hit the bell
icon to get notification on our new updates

Facebook https://www.facebook.com/Maru-Thribal...


#srilankacomedy​
#funvideo​
#comedy

thank you.
maru thribala
comedyfunnysinhala

Make Sure

Make Sure

Alexander Popov - Interplay Radioshow #373

Alexander Popov - Interplay Radioshow #373

Galley Tour | SuperYacht Transport Ship

Galley Tour | SuperYacht Transport Ship

Τι είναι το SEO και πως δουλεύει?

Τι είναι το SEO και πως δουλεύει?

No one wants to marry from our family, they say we are cursed - Irene Kigora | Tuko TV

No one wants to marry from our family, they say we are cursed - Irene Kigora | Tuko TV

2022 Mercedes-AMG SL 63 - Interior, Exterior and Drive

2022 Mercedes-AMG SL 63 - Interior, Exterior and Drive

Why I Don’t Work With FaZe Rug Anymore…

Why I Don’t Work With FaZe Rug Anymore…

The Ultimate What I got for Christmas Video 2021| Kiara Madisen

The Ultimate What I got for Christmas Video 2021| Kiara Madisen

Guys, take this to church in case you get bored. | Family Feud

Guys, take this to church in case you get bored. | Family Feud

DayZ Admin Goes On A BAN SPREE Because Of ONE CHEATER! Ep58

DayZ Admin Goes On A BAN SPREE Because Of ONE CHEATER! Ep58

Reason and Assertion | Geography | Class 11 | Scholars | Akash Jain

Reason and Assertion | Geography | Class 11 | Scholars | Akash Jain

WE REACT TO THE CRAZIEST REPTILE TIKTOKS ON THE WEB!! | BRIAN BARCZYK

WE REACT TO THE CRAZIEST REPTILE TIKTOKS ON THE WEB!! | BRIAN BARCZYK

MONDAY COFFEE MORNING JAZZ : Elegant Autumn Morning Bossa Nova to Work, Study, Positive Day

MONDAY COFFEE MORNING JAZZ : Elegant Autumn Morning Bossa Nova to Work, Study, Positive Day

CAPRICORN NOVEMBER 2021 * THIS IS QUITE SIGNIFICANT AND IS COMES IN FAST *

CAPRICORN NOVEMBER 2021 * THIS IS QUITE SIGNIFICANT AND IS COMES IN FAST *

2016 08 15 13 03 Metaphors for Inspired Coaches and Trainers with Alexandra Lemos

2016 08 15 13 03 Metaphors for Inspired Coaches and Trainers with Alexandra Lemos

How To Correctly Cook Steak

How To Correctly Cook Steak

This is why no one likes Ball players

This is why no one likes Ball players

7 Subtle Exercise Fixes for BETTER Gains (WORK INSTANTLY!)

7 Subtle Exercise Fixes for BETTER Gains (WORK INSTANTLY!)

Lucky Grace And Charm Slot Mega Hold And Spin -  Big Win

Lucky Grace And Charm Slot Mega Hold And Spin - Big Win

I Gave God Control Over My Broken Places (ft. Hungani Ndlovu) | Testimony | DELIBERATE

I Gave God Control Over My Broken Places (ft. Hungani Ndlovu) | Testimony | DELIBERATE

What's In Your Mind // Sunday Morning Services (January 2, 2022)

What's In Your Mind // Sunday Morning Services (January 2, 2022)

Hypx - Can't Seem to Be Enough (Lyrics) ft. Sølace

Hypx - Can't Seem to Be Enough (Lyrics) ft. Sølace

Edicioni Informativ, 14 Nëntor 2021, Ora 19:30 - Top Channel Albania - News - Lajme

Edicioni Informativ, 14 Nëntor 2021, Ora 19:30 - Top Channel Albania - News - Lajme

My Totaled Mclaren 720s is Finally Back on The Road! Sounds insane!!

My Totaled Mclaren 720s is Finally Back on The Road! Sounds insane!!

Breaking news ||9th Class Result Leaked now|| how to check online result 9th ||9th class result

Breaking news ||9th Class Result Leaked now|| how to check online result 9th ||9th class result

Nickelodeon - Fairly OddParents Big Wish Sweepstakes (2005)

Nickelodeon - Fairly OddParents Big Wish Sweepstakes (2005)

Are In-House Movements Overrated? Better than ETA? Everything You Need to Know (Pros & Cons)

Are In-House Movements Overrated? Better than ETA? Everything You Need to Know (Pros & Cons)

Draw Result: UEFA Europa League 2021/22 Knockout Play-off

Draw Result: UEFA Europa League 2021/22 Knockout Play-off

Aura Films An Efficient Life

Aura Films An Efficient Life

Η επιβίωση του ισχυρότερου - What the Fact?! #35

Η επιβίωση του ισχυρότερου - What the Fact?! #35

Efes beats Monaco, gets third straight win! | Round 11, Highlights | Turkish Airlines EuroLeague

Efes beats Monaco, gets third straight win! | Round 11, Highlights | Turkish Airlines EuroLeague

Monster in the LAVA🌋!! - It's Halloween Night🎃 - Pica Pretend Play Halloween for Kids | Pica Family

Monster in the LAVA🌋!! - It's Halloween Night🎃 - Pica Pretend Play Halloween for Kids | Pica Family

Becky Hill, Topic - My Heart Goes (La Di Da) | Official Video

Becky Hill, Topic - My Heart Goes (La Di Da) | Official Video

THE POWER OF GRATITUDE - This Motivational Speech Will Make You Cry | Steve Harvey

THE POWER OF GRATITUDE - This Motivational Speech Will Make You Cry | Steve Harvey

I Ranked These 4 Natural Deodorants from BEST to WORST

I Ranked These 4 Natural Deodorants from BEST to WORST

Four quarters an hour (quick math)

Four quarters an hour (quick math)

NEW T-ROC 2021Volkswagen compact SUV

NEW T-ROC 2021Volkswagen compact SUV

I Stand Amazed in the Presence (Grace Community Church)

I Stand Amazed in the Presence (Grace Community Church)

Why Don’t Artificial Flavors Taste Accurate?

Why Don’t Artificial Flavors Taste Accurate?

🔴Disney Relaxing Piano Collection 24/7

🔴Disney Relaxing Piano Collection 24/7

Colt M4A1 Carbine

Colt M4A1 Carbine

The Advantages and Disadvantages of Textbook

The Advantages and Disadvantages of Textbook

Θα μπορούσα να του δώσω βραβείο! | Xiaomi Mi Laptop Air 13.3"

Θα μπορούσα να του δώσω βραβείο! | Xiaomi Mi Laptop Air 13.3"

Katy Perry - Dark Horse (Lyrics) Her love is like a drug, I was tryna hit it and quit it Tiktok Song

Katy Perry - Dark Horse (Lyrics) Her love is like a drug, I was tryna hit it and quit it Tiktok Song

Easy Holiday Dinner in Only 3 Hours

Easy Holiday Dinner in Only 3 Hours

✨💕How Are They TRULY Feeling? What Are Their Intentions?🪐🌻PICK A CARD Tarot Reading

✨💕How Are They TRULY Feeling? What Are Their Intentions?🪐🌻PICK A CARD Tarot Reading

BEST CUSTOMER VS EMPLOYEE MOMENTS 2021

BEST CUSTOMER VS EMPLOYEE MOMENTS 2021

Compile

Compile

💢Seriously?! 💢 ||Meme ||Dnf/Dreamnotfound

💢Seriously?! 💢 ||Meme ||Dnf/Dreamnotfound