පුංචි බැන්ඩ් එකේ අලුත්ම ප්‍රසංගය ගහනවා නෙවෙයි අම්මෝ || back beat with chandana palihawadana

Share
Chandana Palihawadana නිවේදක
Published at : 12 Dec 2021
58988 views
1335
39

යුබෝවන් මගේ රත්තරං යහලුවනේ .මම නීවේදක. චන්දන පලිහවඩන මේ මගේ නිල යුටියුබ් චැනල් එක .ඔබේ දක්ෂකම් රටට පෙන්වන්න අප සූදානම් කතාකරන්න .0785480772.
Chandana palihawadana .announcer
මගේ නිල ෆැන් පේජ් එක .you can like this page.
https://www.facebook.com/Chandana-Palihawadana-992782857400465/
#chandanapalihawadana
#back beat music Band
#kids
live show in sri lankaback beat mucik bandlive song

BTS Sends a Heartfelt Message Via Video At Variety Hitmakers

BTS Sends a Heartfelt Message Via Video At Variety Hitmakers

Making Money from NON-Woke Companies | Art Ally | Huckabee

Making Money from NON-Woke Companies | Art Ally | Huckabee

Search Engines are Totally Useless Now...

Search Engines are Totally Useless Now...

How to Characterize Your Character in MotionBuilder

How to Characterize Your Character in MotionBuilder

'Action needed to ensure culture change in Police Scotland'

'Action needed to ensure culture change in Police Scotland'

The Customised Rolls-Royce, Bentley and Mercedes Walkaround | Top Gear: Series 26

The Customised Rolls-Royce, Bentley and Mercedes Walkaround | Top Gear: Series 26

Impossible Try Not To Laugh VS JJ

Impossible Try Not To Laugh VS JJ

Don't Let Twitch Chat Play The Jackbox Party Pack

Don't Let Twitch Chat Play The Jackbox Party Pack

[ASMR] Personal Attention 💕 Shh, Relax your mind. it's going to be okay 💕

[ASMR] Personal Attention 💕 Shh, Relax your mind. it's going to be okay 💕

Proving Sine as an Odd Function 20121236

Proving Sine as an Odd Function 20121236

Are Company Directors personally liable for the losses incurred due to the COVID19 Lockdown?

Are Company Directors personally liable for the losses incurred due to the COVID19 Lockdown?

Couple Builds The Perfect Affordable Family Treehouse From Scratch! | Quick Little Builds

Couple Builds The Perfect Affordable Family Treehouse From Scratch! | Quick Little Builds

35 Minutes Learn English Speaking Easily Quickly -  English Listening and Speaking Practice

35 Minutes Learn English Speaking Easily Quickly - English Listening and Speaking Practice

Wire Braiding Ring ✨ | Silver Braiding ring | ✨ We Make Jewellery

Wire Braiding Ring ✨ | Silver Braiding ring | ✨ We Make Jewellery

Marc E. Bassy - Crash For A Couple (Official Music Video)

Marc E. Bassy - Crash For A Couple (Official Music Video)

She Can't Stop Buying Clothes, Shoes And Handbags | Hoarders SOS | Only Human

She Can't Stop Buying Clothes, Shoes And Handbags | Hoarders SOS | Only Human

Top 10 Best Upcoming Mobile Phones! (January 2022)

Top 10 Best Upcoming Mobile Phones! (January 2022)

🔴 Sleep Music 24/7, Insomnia, Relaxing Music, Spa, Calm Music, Sleep Meditation, Study Music, Sleep

🔴 Sleep Music 24/7, Insomnia, Relaxing Music, Spa, Calm Music, Sleep Meditation, Study Music, Sleep

ORGANIZE MY NEW LAUNDRY ROOM WITH ME // Laundry Room Organization Transformation + Home Organization

ORGANIZE MY NEW LAUNDRY ROOM WITH ME // Laundry Room Organization Transformation + Home Organization

How to get a discount on Namshi

How to get a discount on Namshi

The Carbonaro Effect - Best Moments (Mashup) | truTV

The Carbonaro Effect - Best Moments (Mashup) | truTV

uncooked brownies (feat. idlemanz)

uncooked brownies (feat. idlemanz)

Transferwise Review 2021 (Best Money Transfer Service)

Transferwise Review 2021 (Best Money Transfer Service)

Aerial China:It’s incredible that there are cars running on the suspension bridge in Guizhou.

Aerial China:It’s incredible that there are cars running on the suspension bridge in Guizhou.

NUMEROUS NUMBERS without any pencilling

NUMEROUS NUMBERS without any pencilling

One Lighting Trick To Improve Your Shots DRASTICALLY | Cinematic Lighting

One Lighting Trick To Improve Your Shots DRASTICALLY | Cinematic Lighting

How To Clean Your Email List And Ensure Good Delivery Rates From A New Sender

How To Clean Your Email List And Ensure Good Delivery Rates From A New Sender

How to Start a Business Guinea Fowl Farming - Guinea Farm Business Idea Low Investment High Profit

How to Start a Business Guinea Fowl Farming - Guinea Farm Business Idea Low Investment High Profit

Thought for January 8th  'I also will deny ' Matthew 10:32

Thought for January 8th 'I also will deny ' Matthew 10:32

1960 Chevrolet Impala! Will it Run?!? Abandoned in a Field for 17 Years! Bonus! Paint Revival!

1960 Chevrolet Impala! Will it Run?!? Abandoned in a Field for 17 Years! Bonus! Paint Revival!

Building an Absence Tracker with Blitz JS and Chakra UI - Part 6

Building an Absence Tracker with Blitz JS and Chakra UI - Part 6

Top 6 Blender Nodes To Make Any Material in Blender 2021

Top 6 Blender Nodes To Make Any Material in Blender 2021

Holo Taco bday launch 🔴LIVE - Old lady party + loot bag reveal🥳👀

Holo Taco bday launch 🔴LIVE - Old lady party + loot bag reveal🥳👀

If every animal was the size of a domestic cat, what pet(s) would you want? (r/AskReddit)

If every animal was the size of a domestic cat, what pet(s) would you want? (r/AskReddit)

100% Cashback | Free COD | Up to 70% Discount on MRP | 100% Buyer | Shorts | Speakme | Diwali Diya

100% Cashback | Free COD | Up to 70% Discount on MRP | 100% Buyer | Shorts | Speakme | Diwali Diya

Instinct Killers feat Flavour - I Care for you (Official video)

Instinct Killers feat Flavour - I Care for you (Official video)

How to "Have Fun" on Some Weekends and Still Lose Weight!!

How to "Have Fun" on Some Weekends and Still Lose Weight!!

BEST OF CONVENIENT COP | Drivers Busted by Police, Instant Karma, Karma Cop, Justice Clip, Road Rage

BEST OF CONVENIENT COP | Drivers Busted by Police, Instant Karma, Karma Cop, Justice Clip, Road Rage

La Palma Volcano Eruption Update; Strongest Eruptions Yet, Landslide Occurs

La Palma Volcano Eruption Update; Strongest Eruptions Yet, Landslide Occurs

Dawn of Titans | Almarand & Korthan Testing | Legit Test Account Lives! |

Dawn of Titans | Almarand & Korthan Testing | Legit Test Account Lives! |

This Video Has Your Name! [ Actually Real ]

This Video Has Your Name! [ Actually Real ]

Reaction to vaccine for younger kids is mixed

Reaction to vaccine for younger kids is mixed

ΕΦΑΓΑ ΠΡΑΝΚ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΟΥ | 404 MINECRAFT SMP

ΕΦΑΓΑ ΠΡΑΝΚ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΟΥ | 404 MINECRAFT SMP

Checking Out (Remastered)

Checking Out (Remastered)

What is an Agile Coach accountable for? | Jimmy Cards #7 – Agile with Jimmy

What is an Agile Coach accountable for? | Jimmy Cards #7 – Agile with Jimmy

EconplusDal's Analysis and Evaluation Packs NEW 3rd Edition - The Path to Economics Mastery!

EconplusDal's Analysis and Evaluation Packs NEW 3rd Edition - The Path to Economics Mastery!

3 Ways To Invest In The Metaverse - Safely and Ease

3 Ways To Invest In The Metaverse - Safely and Ease

MOVING DAY! Moving Into Our NEW HOME! The CHAOS! 😱😱 Plus Tips On How To Make Moving Less Stressful.

MOVING DAY! Moving Into Our NEW HOME! The CHAOS! 😱😱 Plus Tips On How To Make Moving Less Stressful.

Great amount of nopes

Great amount of nopes